Моделиране

Под понятието "модел" се разбира - изкуствено създаден образ на реален обект или процес, отчитайки основните им страни и параметри с изследователски цели.

Всяка ИИС работи с модели, фиксиращи действителността. Особена ценност представляват управленческите и конструктивните модели, т.е. такива, които допускат не само фиксиране на свойствата на обектите, а и изследване на характеристиките им (с числени методи и алгоритми) в зависимост от целите и параметрите на системата.

Приетото по-горе определение за модел има следните особености:

1) Моделът представлява образ на реален обект, т.е. не може да има модел на нещо несъществуващо (например, модел на рисунка).

2) Моделът отразява конкретни страни на обекта, т.е. всеки модел се създава с определена цел от човека и може да служи само за решаването на ограничен обсег от конкретно поставените при моделирането задачи.

3) Моделът пресъздава с определена точност (адекватност, изоморфност, идентичност) реалния обект и в този смисъл е възможно един и същи модел да се отнася за различни обекти, в зависимост от това, кои страни на обекта или с каква степен на точност се пресъздават.

Когато казваме думата "модел" често искаме да подчертаем разликата между реалният обективно съществуващ свят и въображаемия абстрактен моделен свят, който е продукт на нашият разум, и който "съществува" за нас във вид на твърдения, формули, математически символи, схеми и логически връзки.

В перспектива за всяка една система може да се създадат нейни собствено модели и преди реализацията, на всеки информационен, технически или организационен проект е необходимо да се провежда моделиране. Специалистите считат, че моделирането е станало основна и неразделима част от всички АИС. Действително сега основните усилия са съсредоточени към висока ефективност чрез широко внедряване на компютърна техника в автоматизираните системи за управление (АСУ) на всички обществени и производствени процеси Моделирането е метод за научни изследвания. Той се състои в построяването и изучаването на модела на изследвания обект. Моделът е мислен или условен образ на изследвания обект, процес или явление. Той е система от елементи която възпроизвежда определени характеристики, връзки и функции на обекта, което позволява задълбочено изучаване на същността му и създава условия за математическото му обработване. Докато под понятието модел ще разбираме образа на обекта, под понятието моделиране ще разбираме дейността както по построяване, така и по използуване на моделите. С непрекъснатото усложняване и увеличаване броя на изследваните обекти расте и ролята на моделирането. То дава възможност да бъдат постигнати определени цели (свързани с изучаването, използуването или управлението на обектите), по сравнително най-кратък и икономичен път. Този път в най-общ вид е "обект-модел-обект", т.е. обекта за изследване се изучава в определена степен, след което се строи неговият модел. С помоща на модела значително по-лесно, по-бързо и по-икономично се провеждат необходимите изследвания за допълнително изучаване, изменение или управление на обекта.

Още за моделирането на https://tuj.asenevtsi.com/APIS/APIS03.htm