Dia

Dia
Dia е програма за създаване на схеми и чертежи.
Вдъхновена е от програмата на Windows "Visio" иразполага с готов набор от елементи за различни по сложност и предназначение схеми - графики, диаграми, блок-схеми, мрежи и много други.
Програмата е със свободни права за разпространение и може да бъде свалена от Интернет на адрес https://live.gnome.org/Dia.
 
Прозорецът на Dia има стандартните ленти за програма под Windows и специфичните за нея области:
  - основни инструменти за чертане на геометрични обекти, вмъкване на текст и изображение от файл;
  - падащ списък за избор на група от специализирани елементи по дадена тема за вмъкване в чертежа;
  - работно поле с оразмерена решетка за подравняване на обектите;
  - специализирани елементи по дадена тема;
  - избор на вида на стрелките - начало, среда, край;
  - задаване на основен и допълнителен цвят;
  - избор на дебелина на контура.
 
Зад. 1. Начертайте схема на  линейна топология  за компютърна мрежа, като използвате специализираните елемени от група  Мрежа .

                               

 
Въведете надписи за всеки един от компонентите, включени в схемата.
 
Зад. 2. Създайте схема на компютърна мрежа с топология тип "звезда".
                                 
 
Зад. 3. Създайте в програмата Dia схеми на компютърни мрежи с дървовидна и кръгова топология.
                                            
Съхранете създадените схеми като графичен файл с разширение JPG.
Отварете файла NetworkTopologies. Прочетете съдържанието на файла. Форматирайте ключовите думи в него. Въведете заглавие и го форматирайте.
Вмъкнете изображенията на съответните схеми и ги разположете спрямо съответните пасажи текст. Съхранете създадения файл.
 
Зад. 4. С Dia направете принципната схема на фон-нойманова архитектура на персонален компютър.
 
Зад. 5. Като използвате готовите графични обекти от "Карта, изометрична", създайте схема на населеното място, в което живеете.
Примерна карта, създадена с Dia
 
 
Създайте следната електрическа верига в Dia и съхранете файла като JPEG.
  
Вмъкнете изображението в текстов документ. Добавете описание (легенда) на отделните елементи.
Добавете следния текст:
 
"Кое твърдение за лампите от електрическата верига е вярно?