Lusy

Задание: Създаване на система за управление на база от данни в кафе „Люси”
Възложител: ЕООД „Люси”, София, улица Марин Груев №23 Целева група: Сервитьори, бармани, управител на кафе „Люси”
Описание на обекта: Кафенето „Люси” разполага с пет маси за клиенти и един бар за обслужване на поръчките. В една смяна работят само един барман и една сервитьорка. Заведението работи на две смени – сутрин и след обяд. На разположение има само един компютър, който е свързан с принтер. Асортимент:В заведението се предлагат следните напитки:
Кафе „Нова Бразилия”              0, 50 лв
Кафе Лаваца                            1, 00 лв
Без кофеиново кафе                 0, 70 лв
Нес кафе                                  0, 60 лв
Капучино                                  0, 80 лв
Мляко с нес                              0, 70 лв
Чай билков                               0, 60 лв
Чай черен-зелен                       0, 75 лв
Мляко                                       0, 50 лв
Суха сметана                            0, 10 лв
Течна сметана                          0, 15 лв
Мед                                           0, 15 лв
Каничка мляко за чай               0, 20 лв
Минерална вода                        0, 60 лв
Безалкохолно                            0, 95 лв
Натурален сок                           1, 10 лв
Фрапе                                        1, 20 лв
Задача: Да се създаде система, която да позволява:

-сервитьорът или барманът да открива отделна сметка на всяка една маса;
-сервитьорът или барманът да записва в сметката направените поръчки от клиентите и при необходимост да ги редактира;
-сервитьорът или барманът да закрива сметка на маса;
-сервитьорът или барманът да получава информация за текуща и крайна сметка на маса;
сервитьорът или барманът да отпечатва крайната сметка с направените поръчки на дадена маса;
-управителят да прави следните справки:
-за оборота през деня, която да може да се отпечата;
-за оборотите на всяка една маса;
-за оборота за определен период от време, като дни;
-за количеството на поръчките от отделните асортименти;

 

Изпълнение

Microsoft Access е част от пакета на Майкрософт офис. Той представлява система за управление на бази от данни, в която се използва релационният модел за организация на данните. Основните обекти, с които се работи в нея са:
Таблици - определят се имената на полетата, типа на данни, които ще се въвежда в тях и описание. Определя се и броя на полетата.
Заявки - Използват се за извличане на записи от базата с данни. Това е метод за филтриране на информацията.
Формуляри - средство за въвеждане на записи в базата от данни. Записите мога да се въвеждат директно в таблицата.
Отчети - отчета се базира на направена заявка и представлява неин официален отговор. Предназначен е за отпечатване на лист хартия.
Макроси - програмен код, написан на език за програмиране. Използва се при по сложни бази от данни.
Модули - програмен панел за управление на базата от данни.
Страници - използват се за интегриране на информацията в интернет. Необходим е специализиран сайт и сървър с необходимият софтуер

За да се гарантира сигурността на базата от данни първо е необходимо да дадем име на проекта и да го съхраним. Всички обекти са вътре във файла и нямат нужда от папка и място на диска.

 

За посочената задача ще създадем 4 таблици

 

Създаване на таблици


Tаблица Pesonal

 

Таблицата ще дава възможност за въвеждане на данни за персонала на заведението.
Ще има следните полета: Използвайте латински букви, без интервали
-пореден номер ID_personal
-Име                    Name
-Фамилия            Family
-Позиция             Position

Един от начините да създадете таблица е като в частта Tables изберете Create table in
Design View - режим проектиране.

Другите са:

- с помощник

- с въвеждане на данни
За полето Position, задайте стойностите да се избират от следните три възможности:
сервитьор, барман, управител.
Задаването на фиксирани стойности за избор в текстово поле става на страницата Look upв частта с характеристики на полето. В полето Display Controlсе избира типа на контролата, като за данни от текстов тип има две възможности - List box и Combo box.
В полето Row Sourcetype се определя какъв ще бъде източникът на фиксираните стойности, като възможностите са Value list за стойности, които трябва да се въвеждат или Table/Queryза стойности от съществуваща таблица или заявка. Изберете Value list и в полето Row Sourceизброете всички стойности, разделени с ;Задайте полето ID_personal да бъде ключово за таблицата. Задаването на ключово поле става като се щракне с десен бутон върху полето и се избере командата Primary key. От ляво на полето се появява символ на ключе.Кликнете върху бутона Save и дайте име на таблицата Pesonal

 

Tаблица Drinks

Таблицата ще дава възможност за въвеждаде на данни за асортимента на заведението. Ще има следните полета: Използвайте латински букви, без интервали

-пореден номер ID_drink
-Име                    Name
-Цена                  Prise

Определете полето  ID_drink за ключово и запазете таблицата под име Drinks

 

Tаблица Orders

Таблицата ще дава възможост за въвеждане на поръчките от заведението. Ще има следните полета:

Пореден номер ID_order
Маса Table
Дата Date
Начало на поръчка Start time
Край на поръчка End time
Персонал Personal

За полето Date задайте формат на представяне Short Date, като го изберете в частта с характеристики от Format. За полетата Start time и End timeзадайте формат на представяне Short Time, като го изберете в частта с характеристики от Format.
За полето Personal задайте стойности да се зареждат от таблица Personal, която вече е създадена.

  
Създаване на формуляри

Формулярът е средство за преглеждане и добавяне на записи. Създават се по няколко начина
- с помощник

- проектиране на формуляр
Всеки формуляр след като е създаден има три изгледа
- режим на формуляр. Официален, служи за въвеждане на записи.
- Изглед на оформление. Изглед за редактиране.
- Режим на проектиране. Изглед за редактиране.
В режим на проектиране областта на формуляра може да бъде разделена на няколко части. Най отгоре се намира секция горен колонтитул на формуляр. В нея се поставя наименование на формуляра и лого. Под нея е секция подробни данни. Там са поставени записите. Най отдолу е секция долен колонтитул на формуляр. Там се поставят обикновено дата и час.